• SAGAN OM GÖTEBORGS NATION

    Göteborgs stolta nation bildades 1682 med ambitionen att vara en trygg punkt för studenter i Lund

Två år efter att Lunds universitet grundats år 1666 bildades den första nationen i Lund. Förebilden för påfundet nation fanns i Uppsala och Tyskland, där nationen hade som syfte att vara en trygg punkt för studenter som lämnat sina hemorter. Göteborgs stolta nation bildades 1682 med just den ambitionen. Vid sekelskiftet 1700 fanns följande nationer i Lund: Östgöta, Västgöta, Smålands, Blekingska, Göteborgs, Kalmar, Wermlands och Skånska nationen. Skånska nationen delades 1890 in i fem nationer, Lunds, Malmö, Helsingkrona, Sydskånska och Kristianstads nation. År 1928 bildades Hallands nation genom en utbrytning ur Göteborgs nation, därmed var alla Lunds nationer grundade som lever kvar idag. År 1830 bildades Akademiska Föreningen (AF) genom att nationerna gick samman, och därigenom fick studentlivet i Lund fastare former. Några år senare, år 1851, ordnades ordentliga lokaler till föreningen, nämligen AF-borgen, som kallats navet i Lunds akademiska hjul.

Under 1700-talet hade Göteborgs nation i snitt ca 25 medlemmar, under 1800-talet ökade det till ca 40 medlemmar och år 1901 hade nationen 88 medlemmar. Uppförandet av Göteborgs första hus, Kållehus, skedde år 1952, där 47 studenter kunde flytta in. År 1959 invigdes ett bostadskomplex, Bohus, bestående av 13 enplans bostadshus och ett gemensamhetshus. Här fanns det plats för 18 studentfamiljer i dubbletter och 70 studenter i enkelrum. År 1980 beslöt sig nationen för att sälja Bohus, Kållehus på Östra Vallgatan 47 blev och är fortfarande således nationens flaggskepp. Där har vi både vår expedition och vår kära Kajuta, med den vackraste utsikten i staden där en rad olika verksamheter bedrivs. Men vår nation har även ännu en lokal som sällan ser mörka moln. Nere på Östra Mårtensgatan 15 ligger vår festlokal, Nr XV, där vi har Kajplats varje fredag och Göteborgs Nations Onsdagsklubb varje jämn onsdag.

År 1964 höll nationen sin första Gustav II Adolfs bal vilken idag har växt till att vara den näst största årligen återkommande frackfesten i Norden. GA-balen hålls varje år på Gustav Adolfsdagen i november i AF-borgen till hyllning av kungen som en gång grundade Göteborg vid Göta Älvs mynning. Idag har nationen cirka 2 000 medlemmar vilket gör oss till en av de mindre nationerna i Lund. Det är något som vi uppfattar som vår styrka, då vi gärna vill behålla den familjära stämning som nationen ville uppnå vid grundandet år 1682.

Välkommen till Göteborgs Nation!

INSPEKTOR

Inspektor är hos nationerna i Uppsala och Lund titeln på nationens överhuvud. Inspektor har en övervakande roll och skall främja nationens intressen. Inspektor skall vara en akademisk lärare och har av hävd oftast varit en professor. Historiskt sätt tillkom inspektorsposten som ett sätt för universiteten att hålla uppsikt över studenterna, detta sedan man insett att de försök som gjorts för att förbjuda nationsväsendet var fruktlösa. Inspektor leder ofta nationernas stämmor (även kallade landskap eller nationsmöten) och styrelser (seniorskollegier), och deltar i nationernas olika festaktiviteter, gasquer, baler och många andra tillfällen samt representerar också ofta nationen utåt tillsammans med kuratorerna. Det är oftast inspektor som tackar för maten vid middagar, och vid slutet av varje termin hemförlovar denne nationens medlemmar (landsmännen) enligt uråldrig tradition.

Den förste inspektorn för Göteborgs Nation i Lund var Erasmus Sackensköld (1684 – 1696), professor i anatomi och botanik. Bland raden av andra namnkunniga medicinprofessorer som varit inspektorer kan nämnas Johan Jacob Döbeln (adlad von Döbeln) (inspektor 1740 – 1743) vars medaljong pryder etiketten på flaskan för mineralvattnet Ramlösa, och Arvid Henrik Florman (inspektor 1821 – 1823), en av föregångarna till den patologiska anatomin i vårt land, samt Seved Ribbing (inspektor 1888 – 1910), i Lund välkänd som undervisare, läkare och universitetsrektor. Bland teologiprofessorerna kan nämnas Anton Niklas Sundberg (inspektor 1855 – 1864), välkänd för sitt kraftfulla språk och som senare Sveriges ärkebiskop, Sven Kjöllerström (inspektor 1956 – 1967), under en längre period universitetets prorektor, samt Carl-Gustaf Andrén (inspektor 1967 – 1974), universitetets rektor och senare universitetskansler. Två kvinnor har beklätt inspektorsposten, Lotta Westerhäll (inspektor 1990 – 1996), jurist och professor i civilrätt, och Catharina Svanborg (inspektor 2006 – 2008), medicinare och professor i klinisk immunologi. Den senaste inspektorn (2009-2019) är Per ”Pelle” Alm, medicinare och professor emeritus i patologi.

Dagens inspektor sedan 2019 är Andreas Inghammar, Docent vid Institutionen för handelsrätt och den 33:e i raden av inspektorer sedan nationens bildande.

Nationen har också en post som proinspektor vars uppgifter är att samverka med inspektor i dennes göromål, och att företräda nationen vid inspektors frånvaro. Monica “Monkan” Larsdotter är sedan 2015 nationens proinspektor.

<center>Andreas Inghammar</center>

Andreas Inghammar

Inspektor

073-391 96 02

STADGAR

Göteborgs nations stadgar är våra interna regler.
Klicka här för att ta del av dem.

POLICYER

Här kan du ta del av Göteborgs nations policyer.

Klicka här för att ta del av nationens GDPR-policy.

Klicka här för att ta del av nationens drogpolicy.

Klicka här för att ta del av nationens alkoholpolicy

Klicka här för att ta del av nationens likabehandlingsplan